Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен

Начало / Наши проекти / Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен

Повече информация за проекта

ОБЕКТ: „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – „Договор BG16RFOP001-1.007-0001-C01 по процедура BG16RFOP001-1.001-039 Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ – реконструкция на обекти на градска среда“– 11 улици

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Плевен

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: гр. Плевен

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД „ПЪТИЩА ГРУП“

СТОЙНОСТ: 2 531 878.04лв. (без ДДС)

Други проекти